Algemene voorwaarden

Inhoudsopgave

 1. Definities
 2. Toepasselijkheid
 3. Aanmelden van reparaties
 4. Prijs
 5. Transport
 6. Onderzoek en Reparatie
 7. Kwaliteit
 8. Garantie
 9. Overmacht
 10. Aansprakelijkheid
 11. Toepasselijk recht

Aanvullende voorwaarden voor het repareren van GSM apparatuur

 1. Data
 2. Accessoires en SIM kaarten
 3. Simlock
 4. Gestolen of vermiste toestellen

1. Definities
In deze algemene reparatie voorwaarden wordt verstaan onder:
Reparateur: Apples N Berrys B.V..
Klant: Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die een reparatieverzoek neerlegt bij Reparateur.
Opdracht: Alle verzoeken, schriftelijk, of langs elektronische weg, gedaan door Klant en aanvaard door Reparateur.
Toestel: Mobiele telefoon, tablet.
Accessoires: Batterijen, opladers, geheugenkaarten en ander toebehoren aan toestel.

2. Toepasselijkheid
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Reparateur betreffende reparatie van consumentenelektronica.
2.2. Toepasselijkheid van andere voorwaarden, in het bijzonder inkoopvoorwaarden van de klant wordt hierbij nadrukkelijk uitgesloten.
2.3. Indien en voor zover enige bepaling van de algemene voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Reparateur zal dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

3. Aanmelden van reparaties
3.1. Het aanmelden van reparaties kan via de daarvoor bestemde websites of bij een van de vestigingsplaatsen van de winkels van Apples N Berrys plaatsvinden. Alle benodigde informatie is te vinden op:  https://www.applesnberrys.nl.
3.2. Indien de Klant de gevraagde gegevens niet juist of volledig aanlevert, heeft Reparateur het recht de aanmelding niet in behandeling te nemen of extra kosten in rekening te brengen.
3.3. Apples N Berrys werkt met een bonnen systeem. Dit houdt in dat wanneer u als Klant uw toestel inlevert, u een reparatiebon van de medewerker meekrijgt waarop staat vermeld om welk type toestel het gaat en wat de klacht/reparatie is. De bon is het afhaalbewijs van uw toestel. Wanneer u de bon van het ingeleverde toestel bent verloren, moet u via de aankoopbon van het toestel aantonen dat het toestel van u is. Dit om fraude te voorkomen.

4. Prijs
4.1. De prijs van de reparatie wordt uitsluitend vastgesteld op basis van de prijzen zoals vermeld op onze website, opgebouwd uit de gebruikte onderdelen en (1x de inbouwkosten ongeacht het aantal vervangen onderdelen per toestel vermeerder (indien van toepassing) met de verzendkosten. Alle prijzen zijn inclusief BTW. Prijsopgave bij toezending mogelijk per e-mail.
4.2. Indien bij onderzoek blijkt dat de prijs hoger zal zijn dan het bedrag vermeld op het reparatieformulier of website, dan wordt aan de Klant gevraagd of hij het product voor die hogere prijs wil laten repareren. In dat geval vindt de reparatie pas plaats na toestemming van de Klant.
4.3. Indien het reparatieformulier/website geen prijsopgave vermeldt en de prijs pas na onderzoek kan worden vastgesteld, dan wordt aan de Klant gevraagd of hij het product voor die prijs wil laten repareren. Ook in dit geval vindt de reparatie pas plaats na de toestemming van de klant.

5. Transport
5.1. Klant is bij keuze van verzending verantwoordelijk voor het transport naar het reparatiecentrum, tenzij anders is overeengekomen. De producten dienen beschermd en veilig verpakt en gelabeld te zijn conform de vereisten van Reparateur. Alle benodigde informatie is te vinden op: https://www.applesnberrys.nl.
5.2. Reparateur is verantwoordelijk voor de retourzending van het product, tenzij anders is overeengekomen.

6. Onderzoek en Reparatie
6.1. Bij de reparatie wordt uitgegaan van de klacht(en) zoals door de Klant zijn omschreven. Indien geen of geen duidelijke omschrijving van de klacht(en) aanwezig is, worden door de Reparateur geconstateerde gebreken hersteld.
6.2. Als blijkt dat de door Reparateur vastgestelde storing niet valt onder de garantievoorwaarden zoals bepaald in het artikel 8 (Garantie), dan zal Reparateur Klant eerst voorzien van een prijsopgave, tenzij anders overeengekomen.
6.3. Pas nadat Klant zich akkoord heeft verklaard met de prijsopgave zal Reparateur overgaan tot reparatie.
6.4. Indien Klant niet akkoord gaat met de prijsopgave dan is Reparateur gerechtigd het product tegen onderzoekskosten aan Klant te retourneren, tenzij anders overeengekomen.
6.5. Het niet binnen 14 dagen na dagtekening reageren door Klant op de prijsopgave kan door Reparateur worden gezien als het doen van afstand van het recht op het product. Reparateur behoudt het recht het product terug te sturen tegen onderzoekskosten.
6.6. Wanneer u uw toestel inlevert voor reparatie bij een van onze vestigingen, gaat u automatisch akkoord met de algemene voorwaarden (na ondertekening reparatiebon).
6.7. Als door Reparateur geconstateerd wordt dat het product onherstelbaar is beschadigd en niet valt onder enige garantieregeling, dan is Reparateur gerechtigd het product tegen onderzoekskosten aan Klant te retourneren.
6.8. Klant kan kosteloos afstand doen van zijn recht op het product. Reparateur zal dan, zonder verdere kosten voor Klant, zorgdragen voor milieuvriendelijke verwerking van het product.
6.9.  Reparatie’s die 3 maanden na ontvangen van de service bevestiging niet zijn opgehaald of betaald worden afgevoerd en vernietigd. 

7. Kwaliteit
7.1. Er wordt bij de reparatie gebruik gemaakt van nieuwe onderdelen, alternatieve onderdelen, of, wanneer dit met betrekking tot een dergelijk apparaat gebruikelijk is, ruilonderdelen.
7.2. Een reparatie zal op zodanige wijze worden uitgevoerd, dat het apparaat daarna weer voldoet aan de verwachtingen van Klant.
7.3. Na de reparatie ontvangt de Klant een reparatiebon met een korte omschrijving van de verrichte werkzaamheden.

8. Garantie
8.1. Voor het bepalen van de garantievoorwaarden van het product wordt verwezen naar de garantievoorwaarden van de fabrikant, de wet, dan wel de aanvullende garantievoorwaarden van de verkoper.
8.2. Reparateur geeft na het voltooien van de reparatie een garantie van drie maanden op de reparatie voor zover de nieuwe klacht aan Reparateur verwijtbaar is. Deze garantietermijn gaat in op het moment van afgifte van het product aan Klant. Op schoonmaak- c.q. onderhoudsbeurten, alsmede op reparaties verricht aan producten met bliksem-, water- of vochtschade, wordt geen garantie gegeven.
8.3. Wanneer binnen negentig (90) dagen na afgifte van het gerepareerde product de klachten, die door de Klant in eerste instantie genoemd en/of omschreven zijn, terugkeren, geeft Reparateur een prijsopgave voor een nieuwe reparatie.
a. Bij dezelfde oorzaak van de klacht worden alleen die onderdelen die bij de vorige reparatie niet zijn vervangen in rekening gebracht.
b. Indien blijkt dat de oorzaak van de klacht een andere is dan die bij de vorige reparatie, dan worden de kosten van de nieuwe reparatie aan de klant doorberekend.
c. Na hernieuwde reparatie gaat de garantie opnieuw in.
d. Deze herhalingsgarantie komt in zijn geheel te vervallen wanneer Klant dan wel een derde partij na de door Reparateur verrichte eerste reparatie zelf een reparatie aan het product heeft uitgevoerd.

9. Overmacht
9.1. Reparateur is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen ten opzichte van Klant indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
9.2. Reparateur kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien de overmacht langer voortduurt dan een periode van zestig (60) dagen, is zowel Klant als Reparateur gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder enige verplichting tot het vergoeden van de door andere partij geleden schade.
9.3. Reparateur is niet verantwoordelijk voor de schade aan de apparatuur voortkomend uit overmacht situaties waaronder wordt verstaan situaties zoals brand, overstroming, noodweer, aardbeving, inbraak, lekkage en dergelijke.

10. Aansprakelijkheid
10.1. Reparateur is aansprakelijk voor schade aan het product veroorzaakt door Reparateur. Reparateur is tevens aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit het verlies van het product tijdens het reparatieproces of tijdens het transport naar de klant, tenzij anders is overeengekomen. Reparateur is in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade.
10.2. De maximale aansprakelijkheid van Reparateur is beperkt tot de dagwaarde van het product in kwestie, met een maximum van € 400,-. Reparateur is gerechtigd de klant een vervangend product te sturen in plaats van een vergoeding uit te keren.

11. Toepasselijk recht
Op de reparatie overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.


Aanvullende voorwaarden voor het repareren van smartphones of tablets

12. Data
12.1. Reparateur behoudt zich het recht voor om geleverde smartphones of tabletsnaar de oorspronkelijke fabrieksinstellingen terug te zetten. Dit kan voor apparaten met zich meebrengen dat data verloren gaat.
12.2. Reparateur is in geen geval aansprakelijk voor het verlies of verwisseling van datagegevens.
12.3. Klant dient, voor dat hij het toestel ter reparatie instuurt, gevoelige data van het toestel en geheugenkaart te verwijderen.

13. Accessoires en SIM kaarten
13.1. Accessoires dienen alleen ingeleverd/meegestuurd te worden indien dit relevant is gezien de opgegeven klacht. Per aanmelding moet duidelijk worden aangegeven welke accessoires worden ingeleverd/ meegestuurd. Indien de accessoires niet worden aangemeld, kan Reparateur niet aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van deze accessoires.
13.2. Evenals overige accessoires, dienen ook geheugenkaarten alleen met het toestel mee te worden ingeleverd/verstuurd indien dit relevant is gezien de opgegeven klacht. Reparateur is niet aansprakelijk voor verlies van data op de geheugenkaart.
13.3. Het opsturen van simkaarten is niet wenselijk en geschiedt volledig op eigen risico. Reparateur is niet aansprakelijk voor het verlies, misbruik en/of beschadiging van opgestuurde simkaarten.

14. Simlock
14.1. Aangeboden toestellen die voorzien zijn van een simlock worden door Reparateur niet gedeblokkeerd. Eventueel deblokkeren kan geschieden na een akkoord van de betreffende operator aan de eigenaar van het toestel. De operator geeft in een dergelijk geval een unlock code vrij. Klant dient hiervoor zelf zorg te dragen.
14.2. Simlock toestellen die op illegale wijze zijn gedeblokkeerd of niet te repareren zijn kunnen door Reparateur onbehandeld retour worden gegeven/gestuurd. Reparateur is gerechtigd de gemaakte behandeling-, onderzoek- en transportkosten bij Klant in rekening te brengen.

15. Gestolen of vermiste toestellen
Indien, bij het in behandeling hebben van de opdracht, blijkt dat het serienummer van het product voorkomt in een database van gestolen of vermiste producten, houdt Reparateur zich het recht voor het toestel niet in behandeling te nemen. Reparateur is gerechtigd de gemaakte behandeling-, onderzoek- en transportkosten bij Klant in rekening te brengen.